REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ

EDU.MICRO.PL
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) sporządzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Micro” określa zasady korzystania z Platformy Edukacyjnej edu.mico.pl dostępnej pod adresem http://edu.micro.pl, zakres udostępnionych funkcji Platformy, informuje o zasadach ochrony danych osobowych, własności intelektualnych
  oraz definiuje prawa i obowiązki Użytkownika oraz PPU MICRO.

 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem
  z Platformy.

 3. Zalogowanie się do Platformy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
  oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 DEFINICJE

 1. Regulamin — niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego edu.micro.pl. Regulamin jest dostępny pod adresem www.edu.micro.pl w zakładce REGULAMIN. (http://edu.micro.pl/mod/page/view.php?id=1).

 2. Platforma – serwis internetowy „Platforma Edukacyjna edu.micro.pl” znajdujący się pod adresem: http://edu.micro.pl.

 3. PPU MICRO – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Micro” Marek Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów, Polska, NIP: 753 000 35 01, REGON530546881.

 4. Administrator – pracownik PPU MICRO lub inna osoba uprawniona przez PPU MICRO
  do zarządzania Platformą.

 5. Użytkownik — pracownik Placówki partnerskiej, który posiada założone konto na Platformie.

 6. Konto użytkownika – zbiór danych związanych z Użytkownikiem takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa i adres placówki oświatowej. Dane te są niezbędne do korzystania
  z Platformy.

 7. Placówka partnerska — placówka oświatowa będąca bezpośrednio lub pośrednio nabywcą Stanowisk dydaktycznych MD, lub placówka współpracująca z PPU MICRO na podstawie odrębnej umowy o współpracy.

 8. Materiały dydaktyczne – zasoby udostępnione do pobrania na Platformie. Zasoby te mogą być publikowane w języku polskim, angielskim lub innym.

 9. Materiały specjalne – zasoby dostępne na Platformie po otrzymaniu specjalnych uprawnień przez Użytkownika. Dostęp do materiałów specjalnych może wymagać akceptacji oddzielnych zasad użytkowania, posiadania klucza dostępu lub zabezpieczeń w innej formie. Zasoby
  te mogą być publikowane w języku polskim, angielskim lub innym.

 10. Uprawnienia – określają stopnień dostępności do publikowanych zasobów oraz zakres czynności, które może dokonać Użytkownik po zalogowaniu na Platformę.

 11. Stanowiska dydaktyczne MD – produkty edukacyjne PPU MICRO przeznaczone dla placówek oświatowych.

 12. Partner handlowy – producent lub dystrybutor urządzeń przemysłowych współpracujący
  z PPU MICRO.

§3 CEL PLATFORMY

 1. Platforma służy do publikowania informacji i materiałów związanych z produktami i usługami edukacyjnymi PPU MICRO, które mogą być wykorzystywane do wspomagania procesu edukacji w palcówkach partnerskich oraz do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji pracowników
  i uczniów placówek partnerskich.

 2. Odbiorcami platformy są nauczyciele, dyrektorzy i inny pracownicy placówek oświatowych będących Placówkami partnerskimi PPU MICRO.

§4 ZAKRES DOSTĘPNYCH FUNKCJI PLATFORMY

 1. Wszystkie funkcje Platformy są bezpłatne.

 2. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne.

 3. Każda Placówka partnerska może posiadać więcej niż jedno konto w serwisie.

 4. Platforma zawiera informacje i zasoby opracowane przez PPU MICRO oraz pochodzące
  od partnerów handlowych, z którymi współpracuje PPU MICRO.

 5. Zakres funkcji Platformy obejmuje:

  1. Dostęp do zasobów edukacyjnych takich jak:

    • Opracowanych przez PPU MICRO materiałów dydaktycznych powiązanych z działalnością inżynierską firmy tj. podręczników, zestawów ćwiczeń i zadań praktycznych, testów, prezentacji, schematów układów itp. dostępnych w formie plików PDF.

    • Kodów źródłowych programów wykonawczych na sterowniki PLC.

    • Instrukcji obsługi oraz kart katalogowych urządzeń przemysłowych stosowanych
     w Stanowiskach dydaktycznych MD, o ile producent urządzeń lub partner handlowy
     je udostępnia.

    • Instrukcji obsługi/użytkownika do stanowisk dydaktycznych MD opracowanych przez PPU MICRO.

    • Aktualizacji oprogramowania narzędziowego, oprogramowania w wersji demo lub trial udostępnionego przez partnerów handlowych PPU MICRO.

  1. Wysyłanie wiadomości — możliwość komunikacji pomiędzy Użytkownikami bądź Użytkownikiem i Administratorem Platformy.

  2. Kalendarz – funkcja Platformy, która umożliwia publikowanie informacji przez Administratora, dotyczących nadchodzących wydarzeń takich jak: dodanie nowych kursów lub czas prac serwisowych.

  3. Aktualności — funkcja Platformy, która umożliwia publikowanie informacji przez Administratora, dotyczących nowo dodanych zasobów i zmian w obrębie Platformy.

  4. Rejestracja – rejestracja na Platformie odbywa się przez wysłanie zaproszenia
   do
   korzystania z Platformy przez PPU MICRO (w postaci wiadomości e-mail), a następnie odesłanie przez Użytkownika wiadomości zwrotnej z danymi niezbędnymi do utworzenia konta przez Administratora Platformy. Konto zostaje utworze przez Administratora do 3 dni roboczych od zgłoszenia.

  5. Logowanie do serwisu – Użytkownik otrzymuje dostęp do serwisu poprzez otrzymane
   na podany adres mailowy hasło dostępu oraz login.

  6. Zmiana danych profilu – Użytkownik może edytować swoje dane osobowe łącznie
   z hasłem, ale nie może zmienić Nazwy użytkownika.

  7. Forum dyskusyjne – jedna z form aktywności, umożliwia prowadzenie dyskusji na zadany temat przez użytkowników Platformy, komentowanie wypowiedzi innych użytkowników, zamieszczanie załączników związanych z konkretnym tematem. Zasady dotyczące korzystania z Forum zostały opisane w §5.

  8. Inne – funkcje nieujęte w p 5. §4, które mogą być udostępnianie w przyszłości wraz
   z rozwojem Platformy.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może korzystać z Platformy jedynie w sposób zgodny z przysługującymi mu uprawnieniami.

 2. Użytkownik korzysta z zasobów Platformy (Materiałów dydaktycznych, Materiałów specjalnych) na własną odpowiedzialność.

 3. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Platformy w dowolnym momencie.

 4. Użytkownik może wykorzystywać zasoby Platformy do realizacji celów statutowych Placówki partnerskiej, w tym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówce partnerskiej, przygotowywania uczniów/słuchaczy do egzaminów zawodowych, podnoszenia kwalifikacji kadry nauczycielskiej, opracowania programów nauczania itp.

 5. Użytkownik może kopiować, utrwalać, wykorzystywać całość lub części Materiałów dydaktycznych i/lub Materiałów specjalnych jedynie w celach dydaktycznych i pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów, mając także na uwadze pochodzenie źródeł ujętych w bibliografiach zasobów.

 6. Użytkownik może publikować na Forum tematy dyskusji, komentować wypowiedzi innych użytkowników oraz zamieszczać niewielkie załączniki do poszczególnych tematów. (maksymalna wielkość załącznika wynosi 5 MB).

 7. Zabrania się publikowania na Forum treści zawierających przekleństwa i wulgaryzmy oraz zwroty ogólnie przyjęte jako obraźliwe.

 8. Zabrania się publikowania na Forum treści niezgodnych z ustawą o ochronie wartości intelektualnej oraz o ochronie danych osobowych.

 9. Użytkownik nie może edytować modyfikować Materiałów dydaktycznych i/lub Materiałów specjalnych, z wyjątkiem udostępnionych na Platformie kodów źródłowych programów wykonawczych na sterowniki PLC.

 10. Sposób wykorzystania Materiałów specjalnych przez Użytkownika może być określony
  w odrębnym regulaminie.

 11. Inne sposoby korzystania z udostępnionych zasobów Użytkownik musi uzgodnić
  z PPU MICRO.

 12. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania loginu oraz hasła dostępu do Platformy osobom trzecim.

 13. Użytkownikowi może zostać zawieszony lub odebrany dostęp do Konta użytkownika
  w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI PPU MICRO

 1. PPU MICRO przysługuje prawo do zawieszenia funkcjonowania Platformy w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 2. PPU MICRO przysługuje prawo do usuwania/edycji/aktualizacji publikowanych zasobów bez podania przyczyny.

 3. PPU MICRO zobowiązuje się do:

  • Nieodpłatnego udostępniania funkcji Platformy.

  • Nieodpłatnej pomocy technicznej związanej z obsługą Platformy.

  • Zachowania poufności danych osobowych Użytkowników zgodnie z §8.

 1. PPU MICRO nie ponosi odpowiedzialności za:

  • treści publikowanych Materiałów dydaktycznych i Materiałów specjalnych oraz następstwa wynikające z wykorzystania ich przez Użytkownika;

  • szkody powstałe na skutek zaprzestania funkcjonowania Platformy;

  • utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od PPU MICRO;

  • za szkody powstałe na skutek braku ciągłości funkcjonowania Platformy, działania Platformy

  • podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych;

  • za działania Użytkownika sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Platforma może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. PPU MICRO nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

§7 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH

 1. Wszystkie materiały zawarte na Platformie są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawami pokrewnymi.

 2. Użytkownik może korzystać z Materiałów dydaktycznych i/lub Materiałów specjalnych wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązany jest do ich respektowania.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik, który dokonuje Rejestracji na Platformie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowy w celach niezbędnych do funkcjonowania Platformy.

 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez PPU MICRO i nie są udostępniane innym podmiotom.

 3. Informacje związane z Kontem użytkownika takie jak: imię, nazwisko, nazwa placówki
  i miejscowość są widoczne dla innych zalogowanych Użytkowników w celu umożliwienia wysyłania Wiadomości między nimi.

 4. Przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się Administrator.

 5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Platformy, wysyłania powiadomień o nowo dodanych funkcjach i zasobach, świadczenia pomocy technicznej oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Platformy.

 6. Platforma wykorzystuje ciasteczka, tzw. pliki cookie. Informacje dotyczące polityki plików cookie opublikowana jest pod adresem http://edu.micro.pl/login/index.php.

 7. Każdy użytkownik może zablokować opcję wykorzystywania ciasteczek z poziomu przeglądarki internetowej.

 8. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych.

 9. Po wniesieniu prośby przez Użytkownika o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, Użytkownik traci możliwość do korzystania z Platformy.

 10. Zaprzestanie funkcjonowania Platformy skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.07.2016 r.

 2. PPU MICRO zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu,
  po wcześniejszym opublikowaniu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Użytkownikowi.

 3. PPU MICRO zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika Platformy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://edu.micro.pl i/lub przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści.
Kliknij tutaj aby pobrać Regulamin Platformy  w formacie pdf.Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14 lipca 2016, 11:26